Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 01-01-2023 (16705) đến 26-01-2023 vẫn chưa ra là 25 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 09-01-2023 (78014) đến 26-01-2023 vẫn chưa ra là 17 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 15-01-2023 (44221) đến 26-01-2023 vẫn chưa ra là 11 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 25-12-2022 (95636) đến 26-01-2023 vẫn chưa ra là 32 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 14-01-2023 (62940) đến 26-01-2023 vẫn chưa ra là 12 ngày66 ngày
Đầu 5 ra ngày 19-01-2023 (62857) đến 26-01-2023 vẫn chưa ra là 7 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 26-01-2023 (34164) đến 26-01-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 25-01-2023 (52371) đến 26-01-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 18-01-2023 (45282) đến 26-01-2023 vẫn chưa ra là 8 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 10-01-2023 (81191) đến 26-01-2023 vẫn chưa ra là 16 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 16-01-2023 (48260) đến 26-01-2023 vẫn chưa ra là 10 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 25-01-2023 (52371) đến 26-01-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 18-01-2023 (45282) đến 26-01-2023 vẫn chưa ra là 8 ngày78 ngày
Đuôi 3 ra ngày 17-01-2023 (53363) đến 26-01-2023 vẫn chưa ra là 9 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 26-01-2023 (34164) đến 26-01-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 02-01-2023 (49265) đến 26-01-2023 vẫn chưa ra là 24 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 25-12-2022 (95636) đến 26-01-2023 vẫn chưa ra là 32 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 19-01-2023 (62857) đến 26-01-2023 vẫn chưa ra là 7 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 22-12-2022 (65438) đến 26-01-2023 vẫn chưa ra là 35 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 20-01-2023 (91869) đến 26-01-2023 vẫn chưa ra là 6 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 26-01-2023 (34164) đến 26-01-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 02-01-2023 (49265) đến 26-01-2023 vẫn chưa ra là 24 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 19-01-2023 (62857) đến 26-01-2023 vẫn chưa ra là 7 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 15-01-2023 (44221) đến 26-01-2023 vẫn chưa ra là 11 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 14-01-2023 (62940) đến 26-01-2023 vẫn chưa ra là 12 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 20-01-2023 (91869) đến 26-01-2023 vẫn chưa ra là 6 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 16-01-2023 (48260) đến 26-01-2023 vẫn chưa ra là 10 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 12-01-2023 (18452) đến 26-01-2023 vẫn chưa ra là 14 ngày54 ngày
Tổng 8 ra ngày 25-01-2023 (52371) đến 26-01-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 17-01-2023 (53363) đến 26-01-2023 vẫn chưa ra là 9 ngày91 ngày