Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

Thông báo

Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 12-01-2022 (88903) đến 16-01-2022 vẫn chưa ra là 4 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 14-01-2022 (87219) đến 16-01-2022 vẫn chưa ra là 2 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 15-01-2022 (20222) đến 16-01-2022 vẫn chưa ra là 1 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 16-01-2022 (55431) đến 16-01-2022 vẫn chưa ra là 0 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 10-01-2022 (08845) đến 16-01-2022 vẫn chưa ra là 6 ngày66 ngày
Đầu 5 ra ngày 07-01-2022 (33657) đến 16-01-2022 vẫn chưa ra là 9 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 08-01-2022 (98969) đến 16-01-2022 vẫn chưa ra là 8 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 01-01-2022 (10676) đến 16-01-2022 vẫn chưa ra là 15 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 21-12-2021 (38683) đến 16-01-2022 vẫn chưa ra là 26 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 09-01-2022 (93093) đến 16-01-2022 vẫn chưa ra là 7 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 04-01-2022 (46330) đến 16-01-2022 vẫn chưa ra là 12 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 16-01-2022 (55431) đến 16-01-2022 vẫn chưa ra là 0 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 15-01-2022 (20222) đến 16-01-2022 vẫn chưa ra là 1 ngày78 ngày
Đuôi 3 ra ngày 12-01-2022 (88903) đến 16-01-2022 vẫn chưa ra là 4 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 02-01-2022 (93494) đến 16-01-2022 vẫn chưa ra là 14 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 10-01-2022 (08845) đến 16-01-2022 vẫn chưa ra là 6 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 01-01-2022 (10676) đến 16-01-2022 vẫn chưa ra là 15 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 11-01-2022 (55427) đến 16-01-2022 vẫn chưa ra là 5 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 13-01-2022 (46638) đến 16-01-2022 vẫn chưa ra là 3 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 14-01-2022 (87219) đến 16-01-2022 vẫn chưa ra là 2 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 14-01-2022 (87219) đến 16-01-2022 vẫn chưa ra là 2 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 13-01-2022 (46638) đến 16-01-2022 vẫn chưa ra là 3 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 09-01-2022 (93093) đến 16-01-2022 vẫn chưa ra là 7 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 12-01-2022 (88903) đến 16-01-2022 vẫn chưa ra là 4 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 16-01-2022 (55431) đến 16-01-2022 vẫn chưa ra là 0 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 08-01-2022 (98969) đến 16-01-2022 vẫn chưa ra là 8 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 30-12-2021 (62033) đến 16-01-2022 vẫn chưa ra là 17 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 03-01-2022 (37061) đến 16-01-2022 vẫn chưa ra là 13 ngày54 ngày
Tổng 8 ra ngày 23-12-2021 (78708) đến 16-01-2022 vẫn chưa ra là 24 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 11-01-2022 (55427) đến 16-01-2022 vẫn chưa ra là 5 ngày91 ngày