Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 04-06-2023 (04408) đến 07-06-2023 vẫn chưa ra là 3 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 25-05-2023 (20319) đến 07-06-2023 vẫn chưa ra là 13 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 01-06-2023 (95921) đến 07-06-2023 vẫn chưa ra là 6 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 27-05-2023 (96237) đến 07-06-2023 vẫn chưa ra là 11 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 17-05-2023 (67949) đến 07-06-2023 vẫn chưa ra là 21 ngày66 ngày
Đầu 5 ra ngày 07-06-2023 (40357) đến 07-06-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 02-06-2023 (71963) đến 07-06-2023 vẫn chưa ra là 5 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 06-06-2023 (83079) đến 07-06-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 05-06-2023 (00081) đến 07-06-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 26-05-2023 (36191) đến 07-06-2023 vẫn chưa ra là 12 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 03-06-2023 (00370) đến 07-06-2023 vẫn chưa ra là 4 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 05-06-2023 (00081) đến 07-06-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 23-05-2023 (95972) đến 07-06-2023 vẫn chưa ra là 15 ngày78 ngày
Đuôi 3 ra ngày 02-06-2023 (71963) đến 07-06-2023 vẫn chưa ra là 5 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 22-05-2023 (32754) đến 07-06-2023 vẫn chưa ra là 16 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 30-05-2023 (20765) đến 07-06-2023 vẫn chưa ra là 8 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 24-05-2023 (19966) đến 07-06-2023 vẫn chưa ra là 14 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 07-06-2023 (40357) đến 07-06-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 04-06-2023 (04408) đến 07-06-2023 vẫn chưa ra là 3 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 06-06-2023 (83079) đến 07-06-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 27-05-2023 (96237) đến 07-06-2023 vẫn chưa ra là 11 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 30-05-2023 (20765) đến 07-06-2023 vẫn chưa ra là 8 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 07-06-2023 (40357) đến 07-06-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 01-06-2023 (95921) đến 07-06-2023 vẫn chưa ra là 6 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 28-05-2023 (79459) đến 07-06-2023 vẫn chưa ra là 10 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 18-05-2023 (22632) đến 07-06-2023 vẫn chưa ra là 20 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 06-06-2023 (83079) đến 07-06-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 03-06-2023 (00370) đến 07-06-2023 vẫn chưa ra là 4 ngày54 ngày
Tổng 8 ra ngày 04-06-2023 (04408) đến 07-06-2023 vẫn chưa ra là 3 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 05-06-2023 (00081) đến 07-06-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày91 ngày