Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

Thông báo

Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 18-09-2021 (93901) đến 19-09-2021 vẫn chưa ra là 1 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 22-08-2021 (98711) đến 19-09-2021 vẫn chưa ra là 28 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 10-09-2021 (04529) đến 19-09-2021 vẫn chưa ra là 9 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 17-09-2021 (35330) đến 19-09-2021 vẫn chưa ra là 2 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 13-09-2021 (95548) đến 19-09-2021 vẫn chưa ra là 6 ngày66 ngày
Đầu 5 ra ngày 19-09-2021 (45957) đến 19-09-2021 vẫn chưa ra là 0 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 15-09-2021 (04965) đến 19-09-2021 vẫn chưa ra là 4 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 26-08-2021 (88678) đến 19-09-2021 vẫn chưa ra là 24 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 30-08-2021 (83986) đến 19-09-2021 vẫn chưa ra là 20 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 16-09-2021 (12093) đến 19-09-2021 vẫn chưa ra là 3 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 17-09-2021 (35330) đến 19-09-2021 vẫn chưa ra là 2 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 18-09-2021 (93901) đến 19-09-2021 vẫn chưa ra là 1 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 17-08-2021 (68162) đến 19-09-2021 vẫn chưa ra là 33 ngày78 ngày
Đuôi 3 ra ngày 16-09-2021 (12093) đến 19-09-2021 vẫn chưa ra là 3 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 11-09-2021 (26654) đến 19-09-2021 vẫn chưa ra là 8 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 15-09-2021 (04965) đến 19-09-2021 vẫn chưa ra là 4 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 30-08-2021 (83986) đến 19-09-2021 vẫn chưa ra là 20 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 19-09-2021 (45957) đến 19-09-2021 vẫn chưa ra là 0 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 13-09-2021 (95548) đến 19-09-2021 vẫn chưa ra là 6 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 14-09-2021 (32159) đến 19-09-2021 vẫn chưa ra là 5 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 06-09-2021 (87728) đến 19-09-2021 vẫn chưa ra là 13 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 18-09-2021 (93901) đến 19-09-2021 vẫn chưa ra là 1 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 19-09-2021 (45957) đến 19-09-2021 vẫn chưa ra là 0 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 17-09-2021 (35330) đến 19-09-2021 vẫn chưa ra là 2 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 14-09-2021 (32159) đến 19-09-2021 vẫn chưa ra là 5 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 26-08-2021 (88678) đến 19-09-2021 vẫn chưa ra là 24 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 09-09-2021 (63724) đến 19-09-2021 vẫn chưa ra là 10 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 05-09-2021 (17061) đến 19-09-2021 vẫn chưa ra là 14 ngày54 ngày
Tổng 8 ra ngày 19-08-2021 (21544) đến 19-09-2021 vẫn chưa ra là 31 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 11-09-2021 (26654) đến 19-09-2021 vẫn chưa ra là 8 ngày91 ngày