Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 16-01-2022

Thông báo

Thống kê đầu đuôi loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 16-01-2022

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
16/01/20223 lần5 lần2 lần5 lần3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
15/01/20224 lần2 lần5 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
14/01/20223 lần5 lần3 lần4 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần
13/01/20223 lần4 lần4 lần4 lần0 lần3 lần1 lần1 lần4 lần3 lần
12/01/20222 lần5 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần6 lần
11/01/20226 lần3 lần2 lần4 lần1 lần4 lần1 lần0 lần4 lần2 lần
10/01/20222 lần0 lần3 lần3 lần3 lần4 lần4 lần3 lần4 lần1 lần
09/01/20223 lần4 lần4 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần5 lần3 lần
08/01/20221 lần0 lần9 lần4 lần2 lần4 lần2 lần0 lần3 lần2 lần
07/01/20224 lần3 lần1 lần6 lần2 lần5 lần5 lần0 lần0 lần1 lần
06/01/20223 lần0 lần1 lần6 lần4 lần3 lần1 lần6 lần1 lần2 lần
05/01/20221 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần5 lần3 lần5 lần2 lần
04/01/20223 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần4 lần1 lần4 lần
03/01/20222 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần4 lần7 lần3 lần2 lần
02/01/20224 lần1 lần3 lần1 lần6 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
01/01/20225 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần5 lần3 lần3 lần4 lần
31/12/20213 lần1 lần2 lần2 lần4 lần0 lần5 lần2 lần2 lần6 lần
30/12/20213 lần1 lần1 lần4 lần2 lần4 lần3 lần5 lần1 lần3 lần
29/12/20214 lần5 lần1 lần0 lần5 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
28/12/20213 lần3 lần2 lần5 lần1 lần1 lần4 lần3 lần2 lần3 lần
Tổng62 lần47 lần51 lần62 lần50 lần53 lần61 lần47 lần52 lần55 lần

Thống kê theo đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
16/01/20220 lần2 lần4 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần5 lần5 lần
15/01/20223 lần2 lần4 lần2 lần4 lần0 lần2 lần7 lần1 lần2 lần
14/01/20223 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần4 lần3 lần
13/01/20222 lần4 lần4 lần0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần7 lần1 lần
12/01/20222 lần4 lần2 lần6 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần
11/01/20222 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần4 lần6 lần
10/01/20221 lần3 lần3 lần6 lần4 lần3 lần4 lần2 lần1 lần0 lần
09/01/20222 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần7 lần3 lần2 lần1 lần
08/01/20221 lần2 lần1 lần3 lần4 lần5 lần2 lần3 lần2 lần4 lần
07/01/20223 lần3 lần3 lần5 lần4 lần0 lần1 lần4 lần4 lần0 lần
06/01/20224 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần4 lần2 lần4 lần2 lần
05/01/20224 lần4 lần2 lần0 lần1 lần4 lần1 lần3 lần4 lần4 lần
04/01/20223 lần1 lần1 lần1 lần9 lần4 lần5 lần1 lần0 lần2 lần
03/01/20221 lần5 lần3 lần0 lần4 lần1 lần3 lần3 lần2 lần5 lần
02/01/20223 lần5 lần3 lần0 lần3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần
01/01/20221 lần3 lần5 lần0 lần1 lần4 lần4 lần3 lần2 lần4 lần
31/12/20215 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần5 lần3 lần2 lần
30/12/20213 lần2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
29/12/20211 lần2 lần4 lần4 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
28/12/20211 lần3 lần4 lần3 lần3 lần4 lần4 lần1 lần3 lần1 lần
Tổng45 lần55 lần60 lần44 lần60 lần51 lần57 lần58 lần56 lần54 lần


Thống kê theo tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
16/01/20223 lần3 lần5 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần4 lần
15/01/20223 lần1 lần1 lần0 lần5 lần3 lần0 lần3 lần7 lần4 lần
14/01/20223 lần4 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
13/01/20224 lần5 lần3 lần5 lần3 lần0 lần2 lần0 lần1 lần4 lần
12/01/20225 lần3 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
11/01/20220 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần9 lần4 lần2 lần
10/01/20226 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần7 lần
09/01/20222 lần2 lần5 lần1 lần3 lần5 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
08/01/20223 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần4 lần
07/01/20225 lần2 lần3 lần4 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
06/01/20224 lần3 lần1 lần2 lần5 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
05/01/20223 lần4 lần3 lần1 lần2 lần7 lần3 lần3 lần1 lần0 lần
04/01/20227 lần4 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
03/01/20221 lần4 lần5 lần2 lần3 lần0 lần1 lần5 lần4 lần2 lần
02/01/20223 lần2 lần2 lần3 lần2 lần5 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
01/01/20222 lần4 lần2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần8 lần1 lần
31/12/20215 lần6 lần4 lần1 lần0 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
30/12/20211 lần2 lần4 lần3 lần0 lần5 lần5 lần1 lần4 lần2 lần
29/12/20211 lần1 lần2 lần3 lần3 lần7 lần1 lần5 lần1 lần3 lần
28/12/20211 lần2 lần1 lần2 lần6 lần4 lần2 lần4 lần4 lần1 lần
Tổng62 lần57 lần56 lần48 lần54 lần57 lần41 lần59 lần57 lần49 lần