Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 19-09-2021

Thông báo

Thống kê đầu đuôi loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 19-09-2021

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
19/09/20215 lần5 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
18/09/20214 lần3 lần0 lần2 lần6 lần3 lần3 lần3 lần3 lần0 lần
17/09/20211 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần7 lần1 lần3 lần
16/09/20212 lần1 lần1 lần6 lần5 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần
15/09/20212 lần3 lần1 lần4 lần4 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần
14/09/20213 lần3 lần2 lần2 lần1 lần5 lần3 lần4 lần4 lần0 lần
13/09/20213 lần1 lần2 lần5 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần4 lần
12/09/20213 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần5 lần4 lần
11/09/20211 lần4 lần1 lần2 lần4 lần4 lần1 lần3 lần3 lần4 lần
10/09/20212 lần3 lần5 lần1 lần4 lần1 lần6 lần3 lần1 lần1 lần
09/09/20211 lần2 lần3 lần1 lần2 lần4 lần4 lần2 lần5 lần3 lần
08/09/20213 lần4 lần1 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần3 lần4 lần
07/09/20214 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần6 lần3 lần1 lần1 lần
06/09/20213 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần5 lần3 lần
05/09/20213 lần3 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
04/09/20211 lần4 lần1 lần4 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần
03/09/20212 lần3 lần7 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần7 lần1 lần
02/09/20212 lần1 lần1 lần6 lần5 lần3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
01/09/20214 lần2 lần4 lần2 lần0 lần1 lần4 lần5 lần2 lần3 lần
31/08/20211 lần1 lần3 lần4 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần5 lần
Tổng50 lần55 lần41 lần55 lần57 lần52 lần58 lần57 lần64 lần51 lần

Thống kê theo đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
19/09/20214 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần5 lần
18/09/20211 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần4 lần
17/09/20215 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần7 lần
16/09/20214 lần1 lần5 lần5 lần2 lần2 lần0 lần4 lần1 lần3 lần
15/09/20214 lần1 lần7 lần0 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
14/09/20215 lần3 lần3 lần0 lần7 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
13/09/20212 lần3 lần3 lần3 lần5 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
12/09/20213 lần3 lần0 lần7 lần2 lần2 lần3 lần1 lần5 lần1 lần
11/09/20212 lần2 lần2 lần4 lần3 lần4 lần1 lần3 lần2 lần4 lần
10/09/20211 lần4 lần2 lần3 lần0 lần1 lần4 lần3 lần6 lần3 lần
09/09/20213 lần4 lần3 lần0 lần4 lần4 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
08/09/20211 lần3 lần4 lần2 lần0 lần4 lần1 lần3 lần4 lần5 lần
07/09/20212 lần2 lần2 lần0 lần2 lần8 lần3 lần3 lần3 lần2 lần
06/09/20213 lần2 lần4 lần4 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
05/09/20214 lần8 lần1 lần3 lần0 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
04/09/20213 lần4 lần2 lần1 lần1 lần5 lần5 lần3 lần2 lần1 lần
03/09/20213 lần1 lần1 lần3 lần7 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
02/09/20213 lần5 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
01/09/20212 lần2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần4 lần4 lần5 lần2 lần
31/08/20217 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần
Tổng62 lần58 lần50 lần48 lần51 lần59 lần50 lần54 lần54 lần54 lần


Thống kê theo tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
19/09/20213 lần3 lần1 lần2 lần1 lần5 lần1 lần1 lần4 lần6 lần
18/09/20210 lần9 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
17/09/20211 lần2 lần2 lần7 lần1 lần5 lần5 lần1 lần2 lần1 lần
16/09/20214 lần2 lần5 lần4 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
15/09/20213 lần3 lần3 lần2 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
14/09/20214 lần4 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
13/09/20214 lần2 lần5 lần2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần3 lần4 lần
12/09/20212 lần5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần4 lần5 lần1 lần
11/09/20213 lần4 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
10/09/20215 lần4 lần5 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần
09/09/20211 lần1 lần1 lần3 lần7 lần4 lần2 lần1 lần5 lần2 lần
08/09/20212 lần3 lần0 lần2 lần2 lần5 lần2 lần2 lần4 lần5 lần
07/09/20212 lần5 lần2 lần2 lần5 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
06/09/20213 lần7 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần
05/09/20212 lần5 lần2 lần2 lần2 lần2 lần6 lần3 lần3 lần0 lần
04/09/20212 lần2 lần6 lần4 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần3 lần
03/09/20213 lần3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần6 lần3 lần2 lần5 lần
02/09/20213 lần1 lần5 lần0 lần5 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
01/09/20212 lần2 lần2 lần5 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần6 lần
31/08/20214 lần2 lần5 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
Tổng53 lần69 lần57 lần57 lần51 lần52 lần54 lần45 lần50 lần52 lần