Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 02-08-2021

Thông báo

Thống kê đầu đuôi loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 02-08-2021

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
02/08/20214 lần5 lần2 lần0 lần2 lần4 lần0 lần4 lần4 lần2 lần
01/08/20214 lần3 lần5 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
31/07/20211 lần5 lần3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần7 lần1 lần
30/07/20211 lần3 lần4 lần3 lần1 lần6 lần4 lần3 lần2 lần0 lần
29/07/20213 lần4 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần4 lần2 lần4 lần
28/07/20210 lần2 lần5 lần4 lần4 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
27/07/20214 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần4 lần5 lần5 lần
26/07/20212 lần3 lần2 lần5 lần0 lần1 lần4 lần3 lần4 lần3 lần
25/07/20214 lần2 lần1 lần2 lần2 lần6 lần0 lần3 lần2 lần5 lần
24/07/20213 lần4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần5 lần
23/07/20213 lần0 lần3 lần6 lần5 lần0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
22/07/20212 lần5 lần3 lần2 lần3 lần0 lần3 lần5 lần1 lần3 lần
21/07/20213 lần2 lần0 lần6 lần1 lần3 lần2 lần1 lần5 lần4 lần
20/07/20212 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần4 lần5 lần1 lần
19/07/20212 lần2 lần3 lần7 lần4 lần0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
18/07/20216 lần2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần
17/07/20211 lần3 lần0 lần4 lần10 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
16/07/20212 lần6 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
15/07/20215 lần4 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
14/07/20211 lần1 lần3 lần5 lần5 lần3 lần3 lần0 lần1 lần5 lần
Tổng53 lần58 lần49 lần66 lần53 lần44 lần46 lần53 lần61 lần57 lần

Thống kê theo đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
02/08/20213 lần4 lần5 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
01/08/20215 lần3 lần5 lần3 lần0 lần5 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
31/07/20212 lần4 lần2 lần0 lần3 lần3 lần4 lần3 lần4 lần2 lần
30/07/20212 lần1 lần3 lần3 lần1 lần6 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
29/07/20212 lần2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần5 lần3 lần2 lần3 lần
28/07/20211 lần4 lần6 lần2 lần1 lần4 lần3 lần0 lần3 lần3 lần
27/07/20210 lần1 lần3 lần3 lần4 lần3 lần4 lần6 lần2 lần1 lần
26/07/20214 lần3 lần1 lần3 lần5 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần
25/07/20212 lần1 lần3 lần4 lần3 lần4 lần4 lần0 lần2 lần4 lần
24/07/20212 lần1 lần3 lần3 lần1 lần6 lần3 lần2 lần2 lần4 lần
23/07/20212 lần1 lần3 lần2 lần5 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần
22/07/20216 lần2 lần0 lần6 lần2 lần0 lần5 lần3 lần1 lần2 lần
21/07/20211 lần3 lần4 lần4 lần2 lần1 lần6 lần1 lần4 lần1 lần
20/07/20213 lần4 lần8 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
19/07/20212 lần3 lần4 lần4 lần0 lần0 lần3 lần4 lần1 lần6 lần
18/07/20212 lần2 lần4 lần6 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
17/07/20214 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần4 lần4 lần4 lần
16/07/20214 lần2 lần4 lần0 lần4 lần3 lần4 lần2 lần1 lần3 lần
15/07/20212 lần2 lần4 lần4 lần2 lần2 lần5 lần4 lần1 lần1 lần
14/07/20214 lần7 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
Tổng53 lần50 lần69 lần56 lần49 lần53 lần67 lần48 lần47 lần48 lần


Thống kê theo tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
02/08/20216 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
01/08/20210 lần1 lần5 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần3 lần4 lần
31/07/20214 lần2 lần5 lần4 lần0 lần4 lần4 lần0 lần3 lần1 lần
30/07/20213 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần7 lần
29/07/20213 lần1 lần1 lần5 lần0 lần2 lần4 lần2 lần5 lần4 lần
28/07/20215 lần0 lần6 lần0 lần5 lần1 lần3 lần4 lần3 lần0 lần
27/07/20213 lần3 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần5 lần1 lần
26/07/20212 lần0 lần2 lần6 lần2 lần4 lần5 lần0 lần2 lần4 lần
25/07/20213 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần6 lần6 lần1 lần
24/07/20213 lần2 lần6 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần5 lần3 lần
23/07/20210 lần5 lần6 lần3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
22/07/20213 lần4 lần4 lần2 lần3 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
21/07/20213 lần1 lần5 lần0 lần3 lần2 lần4 lần1 lần2 lần6 lần
20/07/20215 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần5 lần7 lần
19/07/20214 lần3 lần3 lần1 lần1 lần5 lần4 lần2 lần0 lần4 lần
18/07/20212 lần3 lần4 lần7 lần1 lần0 lần2 lần2 lần5 lần1 lần
17/07/20213 lần5 lần3 lần3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần5 lần3 lần
16/07/20212 lần2 lần5 lần3 lần2 lần4 lần4 lần0 lần2 lần3 lần
15/07/20211 lần0 lần5 lần1 lần2 lần7 lần0 lần6 lần2 lần3 lần
14/07/20216 lần4 lần1 lần0 lần5 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
Tổng61 lần44 lần67 lần46 lần46 lần56 lần55 lần43 lần62 lần60 lần