Thống kê theo ngày Truyền Thống cho các Thứ ba trong 4 tuần trước

Thông báo

Thống kê theo ngày

Thống kê theo ngày Truyền Thống cho các Thứ ba trong 4 tuần trước

27 bộ số xuất hiện nhiều lần nhất81 (3 lần), 02 (2 lần), 07 (2 lần), 18 (2 lần), 22 (2 lần), 25 (2 lần), 35 (2 lần), 36 (2 lần), 45 (2 lần), 55 (2 lần), 56 (2 lần), 63 (2 lần), 64 (2 lần), 71 (2 lần), 75 (2 lần), 77 (2 lần), 82 (2 lần), 86 (2 lần), 89 (2 lần), 93 (2 lần), 94 (2 lần), 96 (2 lần), 97 (2 lần), 00 (1 lần), 01 (1 lần), 03 (1 lần), 06 (1 lần),


10 bộ số xuất hiện ít nhất04 (0 lần), 05 (0 lần), 09 (0 lần), 10 (0 lần), 11 (0 lần), 12 (0 lần), 14 (0 lần), 15 (0 lần), 16 (0 lần), 19 (0 lần),